Vlek

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Boxruimte.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Boxruimte.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 3. Bemiddeling: bemiddeling tussen huurder en verhuurder, en koper en verkoper van opslagruimte/garageboxen.

2. Toepasbaarheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Boxruimte.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Boxruimte.nl.

3. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De betaling van 100% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Boxruimte.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Boxruimte.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 3. Boxruimte.nl is niet aansprakelijk voor de (ver)huur en/of (ver)koop kansen van het aangeboden object.

5. Levering en levertijd

 1. Na ontvangst van de betaling zal boxruimte.nl er voor zorgdragen dat de advertentie binnen 24 uur online staat. Uitzondering hierop zijn weekend en/of feestdagen.

6. Copyright

 1. Al het door Boxruimte.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van boxruimte.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Boxruimte.nl zal te allen tijde eigenaar blijven van het beeldmateriaal wat op de website van Boxruimte.nl zichtbaar is.
 3. Boxruimte.nl behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Boxruimte.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Boxruimte.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Boxruimte.nl of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Boxruimte.nl.
 2. Boxruimte.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

9. Betaling

 1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Boxruimte.nl en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Boxruimte.nl volgens afspraak te honoreren.
 2. De opdrachtgever dient 100% van het bruto totaalbedrag voldoen.
9.3 Gelden retour is in geen van de gevallen mogelijk. Dit omdat het hier digitale waren betreft.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Boxruimte.nl bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

11. Overig

 1. Boxruimte.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Boxruimte.nl
 2. Boxruimte.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Boxruimte.nl zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13. Identiteit van de ondernemer

Boxruimte.nl
Telefoon: 06 38 47 58 69
KVK: 80398715
BTW-Nr: NL003442423B66